Privatnost aplikacija

Pravila korišcenja internet portala nostalgija.rs i Radio Nostalgija aplikacije

1. OPŠTE ODREDBE

Portal nostalgija.rs i aplikacija – radio difuzog preduzeca Radio Nostalgija je internet medij ciji je izdavac – Preduzece za radiodifuziju i marketing NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o., Beograd, Trg Nikole Pašica 1, Beograd, koji korisnicima pruža uslugu i u okviru nje omogucava pristup sadržaju koji se objavljuje na portalu, u skladu sa ovim pravilima korišcenja.

Ovim Pravilima korišcenja regulisan je odnos, medusobna prava, obaveze i odgovornosti Izdavaca i Korisnika. Sam cin korišcenja Usluge predstavlja bezuslovno, neopozivo i neograniceno prihvatanje ovih pravila korišcenja od strane korisnika, kao pravno obavezujucih. Korisnik razume i prihvata da ce izdavac korišcenje Usluge tumaciti kao prihvatanje pravila korišcenja od tog trenutka pa nadalje.

Korisnik daje svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ce se prilikom korišcenja usluge pridržavati Pravila korišcenja, pri cemu pojedini izrazi u ovim Pravilima korišcenja imaju sledece znacenje:„usluga“ obuhvata cinjenje dostupnim Korisniku sadržaja koji se objavljuje na portalu ili aplikaciji, u licne i nekomercijalne svrhe, neograniceno u vremenu, prostoru ili prema vrsti sadržaja koji se objavljuje na portalu ili aplikaciji i to na bilo kom njegovom delu. Izdavac pruža, a korisnik koristi uslugu, pristupajuci portalu ili aplikaciji i sadržaju koji se objavljuje na njemu ili njoj; „Izdavac“ je Preduzece za radiodifuziju i marketing NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o., Beograd, Trg Nikole Pašica 1, Beograd “ koje je izdavac portala nostalgija.rs I Radio Nostalgija Aplikacija; „Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizicka ili pravna, strana ili domaca, koja koriste uslugu, bez obzira na vrstu uredaja sa kojeg pristupaju Portalu, vreme pristupa, trajanje korišcenja usluge, kao i bez obzira na fizicku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju portalu ili aplikaciji;„Portal“ je internet-sajt koji se objavljuje na registrovanoj elektronskoj adresi: nostalgija.rs; “Aplikacija” je “Radio Nostalgija” aplikacija za uredaje dostupna na “Apple store”, “Google play” store, Huawei AppGallery I drugim; „Sadržaj“ podrazumeva tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na portalu kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja korisniku;„Spoljne veze“ su poveznice („linkovi“) objavljene u okviru sadržaja, koje upucuju na sadržaj koji se ne objavljuje na portalu, vec na drugim internet adresama i ne predstavlja sastavni deo sadržaja; „Komentari“ su komentari koje korisnik šalje Izdavacu putem usluge „ komentari“ u svrhu objavljivanja na portalu, i to na bilo koji deo sadržaja koji se objavljuje na portalu;„Dostavljeni materijal“ je sav materijal koji Korisnik dostavi Izdavacu u svrhu objavljivanja na portalu ili u bilo koje druge svrhe, putem kontakt podataka koji se objavljuju na Portalu, bez obzira na sadržinu materijala;„Podaci o korisniku“ su podaci o korisniku/korisnicima koji se automatski prikupljaju prilikom korišcenja Usluge i pristupa Sadržaju i podaci o Korisniku koje Korisnik licno dostavi Izdavacu;„Kolacici“ (Cookies) su mali tekstualni fajlovi koje Izdavac u okviru pružanja Usluge, prenosi na hard disk uredaja Korisnika ili na drugu elektronsku opremu putem koje Korisnik pristupa Sadržaju, s tim da kolacici omogucavaju Portalu da zapamti tehnicke informacije radi prilagodavanja Usluge Korisniku, a korisnik može na svom uredaju (mobilnom telefonu, racunaru, tabletu i sl.) da iskljuci upotrebu Kolacica;„Kolacici trece strane“ (Third party cookies) su kolacici koje na portal uz odobrenje Izdavaca postavlja trece lice (kao što je servis „Google analytics“ ili servisi društvenih mreža i sl.) cija je svrha prikupljanje analitickih podataka ili omogucavanje Korisniku upotrebe funkcija tih društvenih mreža.

2. ODRICANJE I OGRANICENJE OD ODGOVORNOSTI

Sadržaj ili bilo koji njegov deo ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje znacajnih licnih, finansijskih ili poslovnih odluka.
Celokupan Sadržaj, koji ukljucuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zakljucaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama koje su u iskljucivoj nadležnosti Izdavaca.

3. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dela Sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti preduzeca NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o., Beograd.

Sadržaj sajta i/ili aplikacije kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zašticeno autorsko pravo koje pripada NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o., Beograd, odnosno isti je u režimu zašticenog autorskog prava trecih lica koja su prenela pravo korišcenja istih na kompaniju NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o., Beograd. Korišcenjem Sadržaja ne sticete vlasništvo na bilo kom delu Sadržaja kojem pristupate.

Nepoštovanje Uslova korišcenja, odnosno neovlašceno korišcenje Sadržaja ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, cinjenje dostupnim na bilo koji drugi nacin, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važecim u Republici Srbiji te podleže gradanskoj I krivicnoj odgovornosti.

Na sve sporne odnose izmedu ugovornih strana koji nastanu usled korišcenja Usluge, primenjivace se pravo Republike Srbije, a u slucaju eventualnog spora, ugovara se nadležnost suda u Beogradu. Preduzece NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o., Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave ,izmeni ove Uslove korišcenja i nece biti odgovorna ni za kakve moguce posledice proizašle iz promena Uslova korišcenja. Promene uslova korišcenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.
Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog njegovog dela, bez prethodne izricite pismene saglasnosti Izdavaca.

Intelektualna svojina, ukljucujuci sve žigove odnosno zašticene znakove, tekstove, podatke i fotografije, u iskljucivom je vlasništvu Izdavaca ili trecih lica koja su prenela pravo korišcenja isti na Izdavaca.

Nepoštovanje uslova korišcenja, odnosno neovlašceno korišcenje od strane Korisnika Sadržaja koji je zašticen autorskim pravima ili pravima intelektualne svojine, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, cinjenje dostupnim na bilo koji drugi nacin, na bilo koji tehnicki nacin, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važecim u Republici Srbiji i povlaci odgovornost pred nadležnim organima.

Korisnik se obavezuje da ce prilikom pristupa Sadržaju koji predstavlja materijal koji je zašticen autorskim pravima, poštovati ogranicenja predvidena ovim Pravilima korišcenja.

Korisnik razume i prihvata da korišcenjem Usluge nece na bilo koji nacin povredivati autorska prava Izdavaca ili trecih lica, niti prava intelektualne svojine.
Korisnik se obavezuje da naknadi svu štetu Izdavacu koju Izdavac pretrpi usled povrede autorskih prava ili prava intelektualne svojine, koju Izdavac ili trece lice pretrpi usled Korisnikovog kršenja ovih Pravila korišcenja ili propisa Republike Srbije prilikom korišcenja Usluge.

4. OGRANICENJA USLUGE

Korisnici imaju pravo neogranicenog korišcenja Usluge i pristupa Sadržaju za licne, nekomercijalne svrhe, izuzev u pogledu ogranicenja odredenih ovim Pravilima korišcenja i pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnik je saglasan da nece koristiti Sadržaj na nacin i u svrhe kojima se krši bilo koji važeci propis Republike Srbije.

Korisnik nece bez odobrenja Izdavaca, preuzimati, kopirati, umnožavati, emitovati, prikazivati, prodavati ili na drugi nacin ciniti dostupnim trecim licima bilo koji deo Sadržaja, na bilo kom medijumu, ili putem bilo kog nacina prenosa podataka. Korisnik nece bez odobrenja Izdavaca dalje distribuirati Sadržaj, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, besplatno ili uz naplatu, odredenim ili neodredenim trecim licima.

Izdavac zadržava pravo ukidanja i promene izgleda Portala, Sadržaja i Pravila korišcenja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Usluge, bez obaveze prethodne najave.

Korisnik razume i prihvata da snosi svu odgovornost i da Izdavac nema nikakvu odgovornost prema Korisniku ili trecim licima za Korisnikovo kršenje ovih Pravila korišcenja i propisa Republike Srbije prilikom korišcenja Usluge, kao i za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu ili buducu, posrednu ili neposrednu, novcanu ili nenovcanu, koju Izdavac ili trece lice pretrpi usled Korisnikovog nepoštovanja ovih Pravila korišcenja ili propisa Republike Srbije prilikom korišcenja Usluge.
Korisnik prihvata i razume da je iskljucivo odgovoran za posledice koje budu utvrdene u gradanskom, krivicnom, prekršajnom, upravnom ili bilo kom drugom postupku koji bude pokrenut pred nadležnim organom protiv Izdavaca, a koje nastanu kao posledica Korisnikovog cinjenja ili necinjenja, koje predstavlja kršenje odredaba ovih Pravila korišcenja ili bilo kog propisa Republike Srbije prilikom korišcenja Usluge, pristupa Portalu i korišcenja Sadržaja.

5. KOMENTARI KORISNIKA

Korisnik može da komentariše objavljeni Sadržaj putem usluge „ komentari“, a Izdavac ne garantuje za tacnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.
Sadržaj komentara ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav Izdavaca, vec predstavlja iskljucivo mišljenje i stav autora komentara, tako da objavljivanje komentara ne znaci da se Izdavac pridružuje sadržini komentara.

Izdavac zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ogranicenja u prostoru i vremenu.

Autor komentara je iskljucivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru komentara, tako da Izdavac ne snosi nikakvu odgovornost prema trecim licima s tim u vezi. U tom smislu, ukoliko trece lice po tom osnovu podnese protiv Izdavaca zahtev za naknadu štete, autor komentara ce biti u obavezi da Izdavacu nadoknadi svaku vrsti tako prouzrokovane štete.

Izdavac je ovlašcen da izvrši izbor komentara koje ce objaviti na Portalu, kao i da u svakom trenutku po svom izboru izvrši brisanje ili izmenu komentara, nezavisno od pošiljaoca, vremena slanja ili sadržine komentara.

Korisnik razume i prihvata da nece slati komentare na Sadržaj cijom sadržinom se povreduju propisi Republike Srbije a narocito:komentare koji podsticu diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja odredenoj rasi, veri, naciji, etnickoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja;komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede;komentare koji predstavljaju informaciju iz privatnog života nekog lica; komentare koji su nasilni ili preteci ili promovišu nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu.

6. DOSTAVLJENI MATERIJAL

Korisnik može da Izdavacu dostavi materijal (tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije) u svrhu objavljivanja na Portalu.

Korisnik razume i prihvata da nece Izdavacu dostavljati materijal:kojim se povreduju ili ugrožavaju autorska prava, pravo na žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu licnih podataka bilo kog treceg lica;koji je prevaran, obmanjujuci ili neistinit;kojim se povreduje ili podstice bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važeceg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrdivanje bilo kog vida pravne odgovornosti (krivicna, prekršajna, gradanskopravna itd.).

Korisnik razume i saglasan je da Korisnik snosi svu odgovornost za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu ili buducu, posrednu ili neposrednu, novcanu ili nenovcanu, koju Izdavac ili trece lice pretrpi objavljivanjem Dostavljenog materijala cija sadržina povreduje prava trecih lica, a za šta Izdavac nije znao niti je mogao znati pre objavljivanja Dostavljenog materijala.

Korisnik prihvata i razume da je Korisnik iskljucivo odgovoran za posledice koje budu utvrdene u gradanskom, krivicnom, prekršajnom, upravnom ili bilo kom drugom postupku koji bude pokrenut protiv Izdavaca pred nadležnim organom, a koje nastanu kao posledica objavljivanja Dostavljenog materijala kojim se povreduju propisi Republike Srbije, a za koju povredu Izdavac nije znao niti je mogao znati.

Korisnik razume i prihvata da se dostavljanje materijala Izdavacu ima smatrati ovlašcenjem za korišcenje Dostavljenog materijala, bez ogranicenja u nacinu, vremenu, broju primeraka, tiražu ili u pogledu svrhe korišcenja Dostavljenog materijala.

Korisnik je saglasan da se Dostavljeni materijal može menjati u skladu sa politikom Izdavaca pre objavljivanja na Portalu, na nacin koji Izdavac smatra celishodnim ili tehnicki neophodnim.

Korisnik je saglasan da se njegovo ime ili pseudonim nece objavljivati uz Dostavljeni materijal, izuzev na izricit zahtev Korisnika, dostavljen uz Dostavljeni materijal.

7. SPOLJNE VEZE

Korisnik razume i prihvata da Sadržaj koji se objavljuje na Portalu povremeno sadrži Spoljne veze ka sadržaju koji se nalazi na drugim internet lokacijama i na koji Izdavac nema nikakav uticaj.

Korisnik razume i prihvata da Izdavac nema nikakvu odgovornost za sadržaj na koji Spoljne veze upucuju, i da Izdavac ne snosi bilo kakvu odgovornost za štetu ili druge neželjene posledice koje nastanu kao rezultat pristupanja sadržaju na koji upucuju Spoljne veze.

8. POLITIKA PRIVATNOSTI

Korisnik razume i prihvata da Izdavac može prikupljati Podatke o Korisniku koji su tehnicke prirode i koji se automatski prikupljaju prilikom korišcenja Usluge i pristupa Sadržaju kao što su:internet domen i IP adresa Korisnika;vrstu internet browser-a i operativnog sistema pomocu kojeg je pristupljeno Portalu;vreme pristupa i dužinu posete;deo Sadržaja kojem Korisnik pristupa;internet adresu Spoljne veze koja je uputila na Sadržaj, ako je Korisnik pristupio Sadržaju putem Spoljne veze na drugom internet sajtu.

Korisnik razume da ce Izdavac ovako prikupljene podatke koristiti u svrhu boljeg razumevanja potreba Korisnika, radi kreiranja Sadržaja koji ce biti u najvecoj mogucoj meri prilagoden Korisnicima i njihovim zahtevima, kao i radi razvijanja što kvalitetnije Usluge.

9. KOLACICI

Korisnik razume i prihvata da Izdavac u pružanju Usluge koristi Kolacice koji se prilikom pristupanja Sadržaju instaliraju na uredaj Korisnika, osim ako je Korisnik sam iskljucio upotrebu Kolacica na svom uredaju. Izdavac nece podatke prikupljene putem Kolacica koristiti u bilo koju svrhu osim za potrebe prilagodavanja Sadržaja Korisnicima.

Korišcenje Usluge od strane Korisnika smatra se saglasnošcu Korisnika da se na njegov uredaj mogu preneti svi kolacici u okviru pružanja Usluge.

Podaci koje prikupljaju Kolacici su tehnicke prirode i obuhvataju podatke koji se automatski prikupljaju prilikom korišcenja Usluge i pristupa Sadržaju i druge tehnicke podatke.

Korisnik razume i prihvata da Izdavac u pružanju Usluge koristi Kolacice trece strane. Svrha ovih kolacica je prikupljanje analitickih podataka u svrhu omogucavanja boljeg korisnickog iskustva Korisnicima.

Korisnik koji nije saglasan sa korišcenjem Kolacica ili naknadno opozove svoju saglasnost, dužan je da licno onemoguci upotrebu Kolacica u svom uredaju. U tom slucaju Korisnik je dužan i licno onemoguci na svom uredaju korišcenje do tada prikupljenih Kolacica, kao i da onemoguci prihvatanje novih Kolacica.
Izdavac nece biti odgovoran za instaliranje Kolacica sa kojim Korisnik nije saglasan prilikom korišcenja Usluge, ako Korisnik licno ne onemoguci korišcenje Kolacica.

10. REKLAMNE PORUKE

Izdavac zadržava pravo da Korisnicima isporucuje oglasne poruke zasnovane na aktivnostima, interesovanjima i navikama Korisnika, vodeci racuna o tome da se ista reklamna poruka bezrazložno ne ponavlja, a sve u cilju neophodne analitike i merenja.
U napred navedenom smislu, postoji mogucnost da Izdavac koristi podatke Korisnika i u delu koji se odnosi na web-istoriju, kao i da koristi geolokacijske i demografske podatke, s tim da podaci Korisnika mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima ostavljenim prilikom registracije Korisnika. Objedinjeni podaci prikupljaju se tako da licna identifikacija Korisnika nije moguca, a tako prikupljeni podaci mogu biti korišceni od strane Izdavaca i pouzdanih partnera Izdavaca, ukoliko za to postoji legitimni interes.

Pouzdani partneri Izdavaca mogu da koriste Kolacice ili druge slicne tehnologije kako bi utvrdili da li su prikazali odredenu reklamu, ili u cilju prikupljanja podataka o tome kako Korisnici reaguju na prikazane oglase, a mogu i da, na osnovu saglasnosti Korisnika, prilagode prikazane oglase interesovanjima Korisnika, utvrdivši ih na osnovu informacija dostavljenih od strane Korisnika.

Ukoliko je Korisnik dao saglasnost, ove informacije mogu biti korišcene i u dalje marketinške svrhe pouzdanih partnera Izdavaca, a Izdavac u istu svrhu može saradivati sa svojim pouzdanim partnerima. Pored lokalnih tehnologija za skladištenje, web-stranice Izdavaca mogu takode koristiti i druge tehnologije i tehnicka rešenja za pristup podacima sacuvanim u web-pretraživacu ili terminalskoj opremi, a koja su neophodna za korišcenje web-stranica.

Izdavac može koristiti analiticki softver trecih lica (npr. Google, Gemius) koji postavlja korisnicke kodove na korisnickom terminalnom uredaju, radi prikupljanja korisnickih podataka.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Pravila korišcenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Portalu.

Izdavac je ovlašcen da u svako doba, bez prethodne najave, izmeni Pravila korišcenja, i nece biti odgovoran za bilo kakve posledice nastale usled takve izmene. Izmene Pravila korišcenja stupice na snagu danom objavljivanja na Portalu.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilima korišcenja, a odnose se na pružanje i korišcenje Usluge, primenjivace se pozitivni propisi Republike Srbije.